Överlåtelseavtal

Vi bistår dig vid upprättandet av giltiga avtal

Ett överlåtelseavtal är ett juridiskt dokument som skall vara så korrekt och tydligt formulerat som möjligt för att undvika framtida tvister. Vi hjälper dig gärna att skriva juridiskt korrekta överlåtelseavtal vid gåva eller försäljning av fastighet. Ett överlåtelseavtal skrivs mellan två parter då en fastighet byter ägare, överlåtes. En fastighet kan överlåtas genom en försäljning, men den kan också överlåtas som en gåva. I de fall där överlåtelsen är en gåva betalar mottagaren numera ingen skatt, vilket är fallet vid en försäljning, då köparen betalar en så kallad stämpelskatt. Ett överlåtelseavtal vid gåva kallas gåvobrev och ett överlåtelseavtal vid försäljning kallas köpekontrakt.  

En gåva kan vara behäftad med villkor

För att en överlåtelse ska räknas som en gåva krävs att den är frivillig från givarens sida, att avsikten är just att ge bort fastigheten, samt att det sker en förmögenhetsöverföring (i det här fallet fastigheten) från givaren till mottagaren. Ett gåvobrev måste innehålla uppgifter om givaren och tagaren och det måste tydligt framgå att avsikten med överlåtelsen är en gåva. Vidare måste gåvobrevet innehålla uppgifter om fastigheten inklusive registerbeteckning. Inte sällan ställer givaren också vissa krav i gåvobrevet. Det kan exempelvis vara föräldrar som vill överlåta en fastighet till ett gift barn, och då skriver in som villkor att gåvan skall vara enskild egendom och undantas från bodelning vid en eventuell skilsmässa.  

Köpekontrakt och köpebrev – avtal och kvitto

Vid en fastighetsaffär är det numera vanligt att man använder sig av så kallade dubbla köpehandlingar, där man förutom ett köpekontrakt även undertecknar ett köpebrev efter att köpeskillingen erlagts. Vid en fastighetsförsäljning ska alltid ett köpekontrakt upprättas. Köpekontraktet måste uppfylla vissa krav, annars är det ogiltigt. Minimikravet för att ett köpekontrakt ska vara giltigt är

  1. att det är skriftligt,
  2. att det är undertecknat av båda parter,
  3. att det innehåller uppgift om köpeskillingen (priset) och fastighetens registerbeteckning samt
  4. att det förklarar att ägandet övergår till köparen, en så kallad överlåtelseförklaring.

Ett köpekontrakt kan även slå fast att ett köpebrev ska upprättas. Köpebrevet är egentligen bara en kvittens på köpeskillingen, men genom att upprätta ett köpebrev försäkrar du dig som säljare om att fastighetsöverlåtelsen inte sker förrän köparen betalat. Om köpekontraktet slår fast att ett köpebrev ska upprättas efter erlagd betalning får köparen nämligen ingen lagfart om inte ett undertecknat köpebrev kan uppvisas.

Läs mer om våra tjänster inom fastighetsrätt.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80