En advokat som står på din sida

Advokatbyrå Salmi & Partners består huvudsakligen av två avdelningar – en humanjuridisk och en affärsjuridisk. Under områden framgår vilka specifika rättsområden som vi arbetar inom. Våra huvudkontor ligger i Stockholm och Göteborg

Brådskande hjälp?

Ring vårt jour nummer: 08-673 51 80

Humanjuridik

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Affärsjuridik

Vi hjälper både mindre och större företag med en mängd olika frågor inom företagsjuridik. Som erfarna affärsjurister sätter vi oss snabbt in i verksamheten och ger professionell...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Notarius Publicus

Vi hjälper såväl enskilda privatpersoner som hela familjer med frågor som rör privatlivet. Som erfarna humanjurister förstår vi er situation och med våra specialistkunskaper...

Se vad vi kan hjälpa dig med

Våra medarbetare

Visa alla våra medarbetare
Följ oss på
sociala medier

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Advokat med kontor i Stockholm och Göteborg

Den som vill försäkra sig om att få bästa möjliga representation vid ett brottmål eller en tvist bör anlita en advokat. I Sverige är det inget krav på att ha ett juridiskt ombud vid en rättegång, men i så gott som alla brottmål och tvister företräds parterna av en advokat eller biträdande jurist. Vår advokatbyrå har kontor i Stockholm, Göteborg samt Ulricehamn. Kontakta oss för kostnadsfri konsultation!

Garanterad erfarenhet och kunskap

Skillnaden mellan en advokat och en jurist förklaras närmare här, men i korthet kan sägas att advokat är en skyddad titel som borgar för att man har en juridisk examen följt av tre års arbete på advokatbyrå. Dessutom har man klarat en muntlig advokatexamen och anses besitta den redighet som krävs för ett arbete som advokat. Den som anlitar en advokat kan därför vara säker på att få ett kunnigt och erfaret juridiskt ombud.

Advokatbyrå med specialkunskaper inom ett visst fält

Men inte ens den mest kunniga och erfarna advokat kan ha djupa kunskaper inom juridikens alla områden. Det finns helt enkelt för många lagar och prejudikat att sätta sig in i för att helt och hållet behärska mer än ett eller ett par fält. Därför bestämmer sig en jurist oftast tidigt, eller efter en tids yrkesverksamhet, för ett område att specialisera sig inom och fortsätter sedan som advokat att årligen fortbilda sig inom ämnet. Därför är det viktigt att du när du letar efter en advokat verkligen vänder dig till en advokat med rätt specialområde, till exempel fastighetsrätt om det gäller ett fastighetsförvärv, eller familjerätt vid en vårdnadstvist.

Varför ska man anlita advokat?

Att befinna sig i ett brottmål eller ett tvistemål är för de allra flesta en ny och främmande upplevelse. Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida känns inte bara tryggt, det garanterar också att din talan förs på ett professionellt och för rätten godtagbart sätt. Har du behov av att anlita en advokat vid ett brott- eller tvistemål är du välkommen att kontakta oss. Vi är en stor byrå och våra medarbetare har samlad erfarenhet och kunskap inom både human- och affärsjuridik. Hör av dig per telefon eller besök oss på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg och Ulricehamn.

Finansiering för att anlita advokat

I de allra flesta fall är det möjligt att få hjälp med kostnaderna för juridiskt ombud och advokat. Medan det visserligen inte föreligger något tvång att företrädas av ett juridiskt kunnigt ombud vid rättegångsförhandlingar i Sverige är det dock något som alla instanser förordnar. Tviste- och brottmål är inte sällan invecklade och att veta sina rättigheter och vad man kan åberopa kräver juridisk utbildning. Därför finns i Sverige flera möjligheter att få hjälp med finansiering av advokatkostnader. Beroende på om det rör sig om tvist- eller brottmål ser det lite annorlunda ut.

Finansiering i brottmål

Om du står åtalad för ett mindre brott, som t ex en trafikförseelse, anses du vanligtvis inte ha behov av en försvarsadvokat. Skulle du ändå vilja ha en advokat vid din sida får du stå för kostnaderna själv. Vid grövre brott, som antas kunna ge fängelse, kommer du dock att bli tilldelad en offentlig försvarare på statens bekostnad. En offentlig försvarare är en advokat som har till uppgift att försvara dig och ta tillvara dina intressen enbart. Du kan också själv utse en advokat som du vill ska företräda dig, och staten står även då för kostnaderna. Blir du frikänd betalar du ingenting, men skulle du bli fälld kan du bli dömd att betala för hela eller delar av advokatkostnaderna. Hänsyn kommer dock att tas till din ekonomiska situation. Har du blivit utsatt för ett brott och är målsägande kommer du att tilldelas ett målsägandebiträde, som även det bekostas av staten. Målsägandebiträdet företräder dig och hjälper dig även att driva frågan om skadestånd. Även här har du rätt att själv utse vem du vill ska vara ditt målsägandebiträde och få kostnaden betald.

Finansiering i tvistemål

I tvistemål som rör familjerätt ska parterna normalt sett stå för sina egna kostnader. I andra typer av tvister är det dock vanligtvis den som förlorar tvisten som får stå för motpartens advokatkostnader. I första hand ska man utnyttja rättsskyddet i sin hemförsäkring vid en tvist. Rättsskyddet täcker normalt 80% av kostnaderna för en advokat vid en tvist, upp till en kostnad av ungefär tre prisbasbelopp. Både självrisk, maxbelopp och villkor skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, så du måste höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller för rättsskydd hos dem.

Rättshjälp

Skulle du sakna hemförsäkring eller om rättsskyddet inte gäller i ditt fall, kan du i vissa fall få rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker dina kostnader i en tvist. Rättshjälpen täcker dock bara dina egna kostnader, inte motpartens. Rättshjälp söks hos Rättshjälpsmyndigheten och kräver att du först har ett rådgivande samtal med en advokat som bedömer om du är i behov av och har tätt till rättshjälp. Om det anses att du borde haft en hemförsäkring men inte har det har du normalt sett inte rätt till rättshjälp. Utöver detta finns ett antal villkor du måste uppfylla, bl a avseende ekonomisk situation.

Vi hjälper dig

Det är vi som dina advokater som hjälper dig att med att utverka rättskydd och att ansöka om rättshjälp. När du kontaktar oss hjälper vi dig att se vilka olika möjligheter du har till finansiering och ser till att du får bästa möjliga hjälp till lägsta möjliga kostnad.

Vad krävs för att bli advokat?

Advokat är i Sverige en skyddad titel som innebär att man är ledamot i Sveriges Advokatsamfund. För att bli ledamot i advokatsamfundet krävs att man uppfyller vissa villkor, varav det första är en genomgången juristutbildning.

Juristexamen

Det första kravet för att bli advokat är alltså en examen från juristutbildningen vid ett universitet. Juristexamen kallades tidigare jur kand och innebär ca fem års utbildning. Juristexamen är en grundförutsättning för att sedan kunna jobba som kronofogde, domare, åklagare, eller advokat. I offentlig sektor arbetar en jurist främst inom rättsväsendet men även i statlig och kommunal förvaltning. I den privata sektorn kan en jurist jobba på exempelvis en advokatbyrå eller ett större företag.

Yrkeserfarenhet

För att kunna bli advokat krävs att den som har juristexamen arbetat som jurist i minst tre år, antingen på en advokatbyrå som biträdande jurist, eller via en egen juridisk byrå. Under denna tid anses man få den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att bli advokat.

Advokatexamen

Den som vill ansöka om inträde i Advokatsamfundet måste sedan genomgå den så kallade advokatexamen, en utbildning som sker vid tre kortare tillfällen på ca tre dagar och avslutas med en muntlig examination. Under utbildningen undervisas man i bl a advokatetik, hur man sköter förhandlingar i domstol, samt olika typer av yrkesfrågor man kan komma att ställas inför som advokat. Efter avslutad examen kan man sedan ansöka om inträde i Advokatsamfundet.

Lämplighet för yrket

När man lämnat in sin ansökan prövas den av advokatsamfundets styrelse. Förutom allt det ovanstående tar styrelsen hänsyn till ens lämplighet som advokat. För att avgöra det kan man till exempel höra sig för bland tidigare arbetsgivare och kollegor och även hos tidigare motparter och klienter. Man bör också i allmänhet vara en redbar person med ordnad ekonomi. Anses man vara lämplig som advokat är man sedan välkommen som ledamot i Advokatsamfundet och har rätt att kalla sig advokat.

Advokat eller jurist?

Skillnaden mellan jurist och advokat kan ibland verka förvirrande. Begreppen tycks användas om vartannat och lite godtyckligt. Dock är skillnaden i själva verket väldigt enkel. Advokat är en skyddad titel och jurist är det inte. Detta innebär att det är straffbart att kalla sig advokat utan att ha en advokatexamen, men att vem som helst får kalla sig jurist.

Juristexamen är obligatoriskt

Med detta sagt så har i princip alla jurister som är verksamma idag en juristexamen från ett universitet, en utbildning på minst fyra och ett halvt år. Den som tagit en juristexamen kallas ibland juris kandidat, eller kort och gott jur. kand. En juristexamen krävs för att kunna jobba som domare, åklagare, kronofogde eller advokat.

Yrkeserfarenhet och examen

Den utexaminerade jurist som strävar efter att bli advokat behöver sedan tre års arbetserfarenhet på advokatbyrå eller egen juristbyrå. På en advokatbyrå kan en jurist arbeta som juridiskt biträde och till exempel företräda klienter vid tvistemål och förmedla juridisk rådgivning. Den slutliga prövningen för den jurist som vill bli advokat är sedan advokatexamen, som är ett krav för att få inträde i Sveriges Advokatsamfund. Advokatexamen är en utbildning med tre kurstillfällen om vardera tre dagar som avslutas med en muntlig examination. Klarar man den har man bara kvar att bevisa sin lämplighet som advokat, något man kan göra genom att exempelvis åberopa den advokatbyrå man jobbat åt och domare och andra advokater man mött under tiden som biträdande jurist.

Hos oss arbetar både advokater och jurister

Som synes är advokattiteln en kvalitetsstämpel som borgar för både kunskap, erfarenhet och redlighet, men även ett juridiskt biträde är i regel kunnigt och i högsta grad lämplig som juridiskt ombud vid till exempel ett tvistemål. Som offentliga försvarare och målsägandebiträden i brottmål är det dock oftast advokater som kommer i fråga. Hos oss jobbar både advokater och juridiska biträden och vi ser till att du får den hjälp du behöver när du kontaktar oss i ett ärende. Vi ser alltid till att den advokat eller jurist som företräder dig har den kunskap och erfarenhet som behövs för att företräda dig på bästa sätt.

Värdet av en kunnig advokatbyrå i Göteborg och Stockholm

Som advokatbyrå arbetar vi som sagt inom en rad olika rättsområden. Vårt främsta fokus ligger på Familjerätt, Brottmål och Fastighetsrätt. Fastighetsrätten är ett stort område med många regler och lagar, och man blir lätt förvirrad när man ska sätta sig in i vad som gäller på olika områden. Inför en fastighetsaffär eller annan uppgörelse, eller om en tvist uppstått, har man därför allt att vinna på att anlita en kunnig advokatbyrå som även har goda kunskaper om det geografiska området och dess specifika förutsättningar. Vi hjälper dig att belysa problem och att se möjligheter. Tillsammans med dig kan vi samla ett gediget kunskapsmaterial att utgå ifrån, vare sig det gäller en fastighetsöverlåtelse eller en fastighetstvist, och vi hjälper dig att se hur du bäst kan använda dig av det. Läs vidare om fastighetsrätt! Våra huvudkontor ligger i Göteborg och Stockholm vilket gör att vi har goda kunskaper om de bägge städernas olika förutsättningar och regler.