Arbetsrätt

Arbetsrätt i samhället

Krav på högre produktivitet och ökad avkastning ställer allt större krav på företagens viktigaste resurs – medarbetarna. Globaliseringen och EG-rätten påverkar mer och mer den svenska arbetsrätten, och det finns många nya regler att hålla ordning på för arbetsgivarna. Ta kontakt med oss på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) för hjälp i juridiska frågor som rör arbetsrätt.

Våra jurister hjälper företaget inom områden inom arbetsrätt i frågor som att upprätta eller granska anställningsavtal, förhandla med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, medla i tvister om anställningsvillkor, tolka kollektivavtal eller svara på frågor kring arbetsmiljö, sjukskrivning och rehabilitering. Ofta kan anställdas problem med arbetsgivaren eller småföretagarens problem med facket snabbt lösas genom förhandlingar. Vi hjälper också den anställde mot arbetsgivaren. För det enskilde kan en tvist mot en arbetsgivare vara mycket påfrestande. Det är viktigt för båda parter att en tvist får en snabb lösning.

Arbetsrätt reglerar anställningsfrågor

De handlar om anställningsskydd, rätten till en trygg och säker arbetsmiljö, arbetstid per dygn/vecka/år, rätten till raster, semester, föräldraledighet och studieledighet samt föreningsrätt och medbestämmande. Ibland ersätts lagarna av företags- eller branschanpassade kollektivavtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter. Det är mycket viktigt att det finns ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet beskriver anställningsformen (tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning) samt vilka villkor som gäller för anställningen. Förekommer diskriminering och trakasserier på en arbetsplats kan ett juridiskt ombud vara till hjälp, vilket också gäller vid fall av uppsägning och avsked, där det är oerhört viktigt att allt sker på ett korrekt sätt.

Arbetsrätt är ett mycket komplicerat område, och bygger mycket på domstolsavgöranden, vilket gör att det kan vara svårt att ur lagtext utläsa vad som gäller i en viss situation. I mål rörande arbetsrätt är ofta parterna olika starka: det kan gälla en arbetstagare mot en stor arbetsgivare, men det kan också handla om en fackförening med stora resurser som ger sig på en småföretagare.

Arbetsrätt gör förhandlingar i det närmaste obligatoriska

Om en fackförening påkallar förhandlingar, så bör man som småföretagare omgående svara på påkallandet. Annars riskerar man kraftiga skadestånd, där praxis ligger på runt 20.000 kr men facken hävdar uppemot 70.000 kr.

Vi kan hjälpa dig med:

 • Anställningsavtal
 • Arbetstider
 • Semester
 • Föräldraledighet
 • Studieledighet
 • Diskriminering
 • Trakasserier
 • Verksamhetsövergång
 • Uppsägning
 • Löneförhandlingar
 • Kollektivavtal
 • Uppsägning
 • Avskedande
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Rehabilitering
 • Avsked

Individuell och kollektiv arbetsrätt

Arbetsrätt är den del av juridiken som rör relationerna mellan arbetsgivare och anställda. Inom arbetsrätten ingår flera olika lagar, som på olika sätt skyddar och stärker rättigheter för framför allt arbetstagare men även för arbetsgivare.

Arbetsrätten är uppdelad i två huvudsakliga sektioner, individuell arbetsrätt och kollektiv arbetsrätt. Individuell arbetsrätt rör den enskilde arbetstagarens anställningsförhållanden, medan den kollektiva arbetsrätten inbegriper frågor som rör arbetstagare som grupp, till exempel kollektivavtal och regler om facklig verksamhet på arbetsplatsen.

Individuell arbetsrätt

Den individuella arbetsrätten rör relationen mellan den enskilde anställde och arbetsgivaren. I den individuella arbetsrätten ingår en lång rad lagar som syftar till att stärka den anställdes rättigheter. Vissa delar av den individuella arbetsrätten är tvingande medan andra kan förhandlas om i kollektivavtal på arbetsplatsen.

Några av lagarna inom den individuella arbetsrätten:

 • Arbetsmiljölagen
  Arbetsmiljölagen ska främja en god arbetsmiljö för alla anställda och förhindra och förebygga skador och olyckor på svenska arbetsplatser.
 • Arbetstidslagen
  Reglerar bland annat hur många timmar en anställd får arbeta per dygn och vecka och vad som gäller vid jour- och nattarbete.
 • Diskrimineringslagen
  Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst.
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  Reglerar bland annat uppsägningstider, regler för tidsbegränsade anställningar och så vidare. En huvudregel inom LAS är att alla anställningsavtal gäller tills vidare.

Kollektiv arbetsrätt

Mycket av den svenska arbetsrätten vilar på premissen att det finns kollektivavtal framförhandlade på arbetsplatserna. Till exempel finns ingen lagstadgad minimilön som i exempelvis USA, utan minimilönen ska man komma överens om i ett kollektivavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Den kollektiva arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetstagarorganisationer gentemot enskilda arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Till den kollektiva arbetsrätten räknas bland annat:

 • Medbestämmandelagen
  I Medbestämmandelagen finns bland annat regler för hur kollektivavtal ska förhandlas fram.
 • Förtroendemannalagen
  Här finns regler kring rättigheter och skyldigheter för fackliga ombud på arbetsplatserna. En arbetsgivare får till exempel inte förhindra en anställd från att utföra fackliga uppdrag.

Vi hjälper till i arbetsrättsliga frågor

Vi företräder och ger juridisk rådgivning till både privatpersoner och företag i arbetsrättsliga frågor. Våra specialister på arbetsrätt kan till exempel fungera som medlare mellan arbetstagare och arbetsgivare, bistå en enskild anställd i en anställningstvist eller hjälpa till att förhandla fram kollektivavtal på din arbetsplats. Kontakta oss så berättar vi mer!

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80