Familjerätt

Familjerätt och samhälle

Våra relationer som familjemedlemmar regleras juridiskt av äktenskapsbalken, föräldrabalken och ärvdabalken samt sambolagen och lagen om registrerat partnerskap. Dessa rättsområden brukar populärt kallas familjerätt. När medlemmar i en familj inte kommer överens kan konflikter uppstå. Inom det som kallas familjerätt hänger ofta flera frågor samman, som t.ex. arvsfrågor och bodelning. Då kan det vara bra att vända sig till en advokat med familjerätt som specialitet för att lösa det hela på juridisk väg. Ring oss telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) för gratis inledande rådgivning.

Vi hjälper till med allt från samboavtal, äktenskapsförord och skilsmässor till testamenten och bouppteckningar samt frågor kring arv. Vid frågor om familjerätt, utgår oftast rättsskydd eller allmän rättshjälp. Vi är även specialister på adoption och kan hjälpa till med allt från ansökan till tingsrätten till kontakter med adoptionscenter och Migrationsverket.

Familjerätt och vårdnadstvist

Ett av de vanligaste problemen som kan uppstå vid separationer är frågor som har med barnen att göra. Vilket är att föredra för barnen – delad vårdnad eller ensam vårdnad? Ibland är föräldrarna oense i så grundläggande frågor som hur barnen skall bo och i vilken skola de skall gå. Ibland kallas detta för vårdnadstvist. Om en vårdnadstvist hamnar i domstolssammanhang, brukar man använda sig av ordet vårdnadsmål. Här hjälper vi till med att hitta balansen mellan barnets vilja och barnets bästa. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister, våld inom familjer och tvister med socialtjänsten (LVU, LVM, LPT och LRV). En vårdnadstvist eller ett vårdnadsmål är ingen bra lösning, utan det bästa för barnet är om föräldrarna kan komma överens. Men om detta inte går av någon anledning är det av yttersta vikt att vända sig till ett ombud med erfarenhet av vårdnadstvist får att uppnå en snabb lösning. Tyvärr kan ibland vårdnadsmål ta lång tid och vara dyra, men eftersom det oftast utgår rättsskydd eller allmän rättshjälp, reduceras kostnaderna. Vi har kontor i Stockholm och Göteborg, kontakta oss idag för att få hjälp med frågor som rör familjerätt.

Kostnader i vårdnadsmål

I familjerättsliga tvister, särskilt i vårdnadsmål, har samhället i stor utsträckning ordnat så att allmän rättshjälp utgår i de flesta målen. Skulle rättshjälp inte utgå, finns ofta möjlighet att nyttja hemförsäkringens rättsskyddsdel till att täcka delar av kostnaderna.

Vi kan hjälpa dig med:

(klicka på rubriken för att läsa mer om respektive område inom Familjerätt)

 • Vårdnadstvist En vårdnadstvist är ett tvistemål i domstol kring vårdnaden om barnen efter en separation. I en vårdnadstvist är det viktigt att ha ett erfaret och kunnigt juridiskt ombud. Om inte särskilda omständigheter föreligger dömer rätten i de flesta fall till gemensam vårdnad om barnet.
 • Gemensam vårdnad Gemensam vårdnad innebär att barnets båda föräldrar är gemensamt ansvariga för barnets uppväxt och tillsammans tar beslut av ingripande betydelse för barnet. Enligt svensk lag är gemensam vårdnad alltid att föredra med hänvisning till barnets bästa. Gemensam vårdnad kallas ibland också för delad vårdnad.
 • Ensam vårdnad Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna själv har vårdnaden om ett barn och beslutar i viktiga frågor som bostadsort och skolgång. En förälder som vill ha ensam vårdnad om barnet mot den andra förälderns vilja måste lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, som då beslutar om vårdnaden.
 • Samboavtal Sambor som bidragit med olika mycket pengar vid ett bostadsköp kan välja att skriva ett samboavtal för att reglera hur bostaden och bohaget delas upp vid en separation. Ett samboavtal kan liknas vid ett äktenskapsförord, med den skillnaden att det bara är den gemensamma bostaden och bohaget som berörs.
 • Äktenskapsförord Vid en skilsmässa räknas all tidigare enskild egendom som gemensam och delas upp lika mellan makarna, något som ibland kan uppfattas som orättvist. Med ett äktenskapsförord försäkrar man sig om att viss egendom fortsätter vara enskild efter en skilsmässa.
 • Upplösning av samboförhållande En upplösning av ett samboförhållande sker när parterna separerar, eller när någon av dem avlider. Vid upplösning av samboförhållandet sker en uppdelning av samboegendomen, dvs den gemensamma bostaden och tillhörande gemensamt bohag.
 • Skilsmässa En skilsmässa innebär upplösandet av ett äktenskap. Efter en skilsmässa ska makarna göra en bodelning, där de delar upp de gemensamma egendomarna mellan sig. Vid skilsmässa och bodelning uppstår inte sällan konflikter, varför det kan vara bra att låta sig representeras av ett juridiskt ombud.
 • Bodelning Efter en skilsmässa ska en bodelning göras. Vid en bodelning delas parets gemensamma egendom upp lika mellan dem och uppdelningen dokumenteras i ett bodelningsavtal. Alla tillgångar som makarna har, både privata och gemensamt förvärvade, räknas in i den gemensamma egendomen.
 • Adoption Att adoptera ett barn innebär att man övertar ett föräldraskap, både känslomässigt och juridiskt. Ett adopterat barn har samma rättigheter och juridiska förhållande till sina nya föräldrar som ett biologiskt barn.
 • Underhållsbidrag En förälder som inte har barnet boende hos sig lika mycket som den andra föräldern ska betala ett månatligt underhållsbidrag. Beloppets storlek beror på föräldrarnas inkomster, barnets ålder och vissa andra faktorer. Om man vill ha hjälp att skriva ett avtal om underhållsbidraget kan man ta hjälp av en jurist.
 • Barns rätt till umgänge med förälder Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar kallas umgängesrätten. Föräldrarna skall efter en separation tillsammans komma fram till en överenskommelse om umgänget. För att göra det tydligt vad som gäller kan man också skriva ett umgängesavtal.
 • Testamente I ett testamente beskriver man hur man vill att ens tillgångar skall fördelas när man dör. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att underskriften bevittnas av två oberoende vittnen.
 • Arvskifte/Arvstvist Vid ett arvsskifte fördelas en avliden persons tillgångar, dödsboet, mellan arvingarna. Är någon av arvingarna missnöjd med arvsskiftet kan denne väcka talan mot de andra vid tingsrätten i en så kallad arvstvist.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80