Brottmålsadvokat

Experter inom brottmål och straffrätt

Förhållandet mellan staten och enskilda individer regleras av straffrätt. Dessa mål kallas ofta brottmål. I brottmål avgörs vad som är en kriminell handling och vilket straff som kan utdömas av en domstol, t ex böter eller fängelse. Blir du utsatt för brott kan du som brottsoffer (målsägande) få hjälp av ett målsägandebiträde. Vi bistår dig under hela processen och undersöker möjligheten att kräva skadestånd. Kontakta oss på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) för kostnadsfri inledande rådgivning.

Staten står oftast för kostnaden för en advokat, så du betalar inget för ditt juridiska ombud. Samma gäller för målsägandebiträde. Den som misstänks för brott (tilltalad) har rätt till en offentlig försvarare beroende på vad målet rör samt om man riskerar annan brottspåföljd än böter och/eller villkorlig dom. Detta gäller även för fall där företag är inblandat, så kallade ekobrott. Det är tingsrätten som utser offentlig försvarare men man har rätt att begära vilken försvarsadvokat man vill ha. Ibland måste man argumentera inför tingsrätten om att man vill ha en offentlig försvarare i ett brottmål. Staten står för hela eller i vart fall delar av kostnaden. Vi har lång erfarenhet som brottmålsadvokater och tar oss an försvarar- och målsägandebiträdesuppdrag.

Som brottmålsadvokat kan vi hjälpa dig med bl a:

  • Målsägandebiträde Målsägande kallas den som blivit utsatt för ett brott. Antas brottet kunna ge fängelse för den misstänkte har du som målsägande alltid rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller jurist som företräder dig och dina intressen i rättegången. Målsägandebiträdet betalas av staten.
  • Skadeståndskrav Den som blivit utsatt för ett brott har rätt att få skadeståndsersättning från förövaren. För att få hjälp att beräkna vilket skadestånd man ska kräva kan man få hjälp av åklagaren eller sitt målsägandebiträde. Vill den dömde inte betala skadeståndskravet kan man vända sig till Kronofogden och få hjälp.
  • Försvarsadvokat En åtalad i ett brottmål har oftast rätt till en offentlig försvarare, även kallat försvarsadvokat. Tingsrätten kan tilldela den åtalade en offentlig försvarare, men man har också rätt att själv utse en försvarsadvokat. Kostnaden för försvarsadvokaten betalas av staten om man blir frikänd.

 

Vad är brottmål?

Ett brottmål är ett mål i domstol med syftet att utröna om en misstänkt person gjort sig skyldig till en brottslig handling och vilket straff som kan och bör utdömas. Att vara misstänkt innebär att någon, exempelvis polisen, har anledning att tro att man har begått en olaglig handling. Den som misstänks för ett brott kallas den tilltalade.

Statens representant kallas åklagare

I ett brottmål är det staten som väcker talan mot den misstänkte. Den som företräder staten i ett brottmål kallas åklagare. Det är åklagarens uppgift att bevisa att den misstänkte begått ett brott. Bevisbördan ligger alltså på åklagaren och inte på den misstänkte. Åklagaren gör först, i samarbete med polisen, en förundersökning där man samlar ihop bevis och annan information om händelseförloppet. Här måste åklagaren även förhålla sig till den så kallade objektivitetsprincipen, som innebär att han eller hon inte bara har i uppgift att insamla bevis mot den misstänkte, utan även bevis och vittnesmål som talar till den misstänktes fördel. När förundersökningen är klar gör åklagaren en bedömning om det insamlade bevismaterialet håller för ett åtal.

Offentlig försvarare och målsägandebiträde – parternas representanter

Den som blivit misstänkt för ett brott, som tros kunna ge fängelse i sex månader eller mer, har rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare har som uppgift att försvara den tilltalade i domstol med hjälp av bevis och vittnesmål. Den offentlige försvararen betalas av staten, dvs skattemedel. Blir den tilltalade friad betalar han eller hon ingenting, men vid en fällande dom kan den tilltalade dömas till att betala hela eller delar av kostnaden för den offentlige försvararen. I brottsmål som rör ett brott där det finns ett offer, till exempel en misshandel, kallas den som blivit utsatt för brottet för målsägande. Den målsägandes talan förs av ett målsägandebiträde. Även målsägandebiträdet tillhandahålls av staten och den målsägande betalar vanligtvis ingenting.

Man har rätt att välja sitt ombud

Man har rätt att själv begära vem man vill ska representera en i ett brottsmål. I en domstolsförhandling är det viktigt att man känner att man kan lita på den som representerar en, och det är viktigt att personkemin känns rätt. Även den målsägande har rätt att själv utse ett målsägandebiträde. Enligt lag ska domstolen tillförordna de juridiska ombud som parterna begär, om inte särskilda skäl föreligger. Vi företräder dig i ett brottmål och tar uppdrag både som målsägandebiträde och försvarsadvokat (offentlig försvarare).

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80