Konsumenttvistnämnden

Vad är konsumenttvistnämnden?

Konsumenttvistnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. Nämnden prövar arvodestvister eller ekonomiska krav riktade mot en advokat eller en advokatbyrå från en konsument.

Konsumenttvistnämnden består av fem stycken ledamöter och fem suppleanter och är till lika delar representerade av konsumentintresse som av advokatintresset. För nedlagt arbete så utgår ingen ersättning till de ledamöter som är advokater och för övriga ledamöter så ges ersättning per sammanträde och enligt schablon. Ersättningen är inte kopplad till utgången i varje specifikt ärende. Konsumenttvistnämnden är opartisk nämnd som ger en rättvis prövning. Den har genomgått en prövning av Kammarkollegiet för att bli godkänd.

Konsumenttvistnämnden inrättades i enlighet med EU-direktiv och en EU-förordning. Detta i syfte att höja konsumentskyddnivån inom EU. I svensk rätt införlivades EU-direktivet den 1:a Januari 2016.

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande

Beslut från Konsumenttvistnämnden är bindande för advokaterna. Detta enligt punkt 4.1.7 i vägledande regler om God Advokatsed. Skulle en advokat inte följa ett beslut från Konsumenttvistnämnden så kan du som konsument anmäla advokaten till Advokatsamfundets Disciplinnämnd.

För att Konsumenttvistnämnden ska pröva en tvist så krävs det att en skriftlig klagan lämnats till advokaten och att tvisten först måste försökts ha lösts i samförstånd med advokaten i fråga. Viktigt är att man som konsument sparar alla kommunikation som skett med advokaten – detta i syfte att visa att man försökt lösa tvisten i samförstånd. De ekonomiska kraven får inte understiga ett belopp motsvarande 1000 kronor och inte överstiga en 200.000 kronor.

Kostnaden för att skicka ett krav till Konsumenttvistnämnden ligger på 100 kronor. Detta oavsett vilka ekonomiska krav man som konsument ställer på advokaten eller advokatbyrån.

Beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas

Ett beslut från Konsumenttvistnämnden kan inte överklagas. Som konsument kan man emellertid välja att få ett ärende prövat även i allmän domstol. Viktigt att poängtera att är att detta inte kan ske i en omvänd ordning. Konsumenten kan inte först välja att pröva ärendet i en allmän domstol och därefter hos Konsumenttvistnämnden.

Från och med att man skickat in ett komplett krav till Konsumenttvistnämnden så tar det normalt tre veckor innan man som konsument får reda på om ärendet kommer att prövas. Om ärendet avvisas så får man inte tillbaka pengarna – 100 kronor – man betalat i ansökningsavgift. Som konsument kan man när som helst välja att återkalla sina krav och det är bara att meddela nämnden detta.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80