Gemensam Vårdnad / Delad vårdnad

Juridiskt stöd vid vårdnadsförhandlingar

Det finns flera skäl till att du bör söka juridisk hjälp direkt vid frågor som rör vårdnad. Att ha någon vid din sida som gått igenom processen många gånger förut ger dig en känsla av trygghet i något som för många känns nytt och skrämmande. En vårdnadstvist är av naturliga orsaker en process som river upp många känslor och är utmattande för alla parter. Kontakta oss på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg) så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig!

Har du blivit stämd på vårdnaden av den andra föräldern, eller själv vill lämna in en stämningsansökan för att få ensam vårdnad om ditt barn, kan en advokat specialiserad på familjerätt hjälpa dig att formulera dig på bästa sätt. Det är viktigt vid ett svaromål eller stämningsansökan att ens ståndpunkter och anföranden är tydligt formulerade, och för att det ska bli så bra som möjligt är det alltid bäst att ta hjälp av en juridiskt kunnig person.

 • Advokat gemensam vårdnad (klicka på rubriken för att läsa mer om respektive ämne)
  Du bör alltid se till att ha juridisk representation vid en vårdnadsförhandling. Med en kunnig advokat vid din sida kan du vara säker på att du får bästa möjliga utgångspunkt och att din sak framställs på bästa sätt.
 • Vilka regler gäller vid gemensam vårdnad?
  Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna är ansvariga för att ta viktiga beslut rörande barnet. Föräldrarna måste vara överens och ingen av föräldrarna har rätt att på egen hand ta viktiga beslut.
 • Ekonomi
  Föräldrar med gemensam vårdnad om sitt barn har ofta båda en god inblick i ekonomin kring barnet och kan hjälpa till med att dela på kostnaderna. Att ha ett gemensamt konto för större utgifter kan vara bra när man har gemensam vårdnad.
 • Gemensamt beslut för barnets bästa
  Gemensam vårdnad är det bästa för barnet, enligt svensk lag. Som föräldrar är det viktigt att kunna se förbi egna intressen och tillsammans verka för sitt barns bästa. Har ni problem med samarbetet kring vårdnaden kan vi hjälpa till.
 • Varannan vecka – bra lösning vid gemensam vårdnad
  Varannan veckas boende är en vanlig lösning bland föräldrar med gemensam vårdnad. Föräldrarna har då lika mycket kontakt med barnen och är bättre rustade att ta beslut i viktiga frågor rörande barnet.

Advokat gemensam vårdnad / delad vårdnad

Med en advokat vid din sida har du också redan från början koll på hur vårdnadsförhandlingarna kommer att gå till och hur lång tid de olika momenten tar. En vårdnadstvist i domstol kan ibland ta uppemot ett år, och står man ensam i processen under så lång tid är det lätt att misströsta.

Vad gäller ekonomin har de flesta redan ett rättsskydd i sin hemförsäkring. Detta rättsskydd ger dig rätt till ersättning för en stor del av advokatkostnaderna vid en vårdnadstvist. Skulle du av någon anledning sakna rättsskydd kan du begära rättshjälp från staten. Rättshjälp innebär att staten täcker dina kostnader för juridiskt ombud och till viss del också kostnader för bevisning.

Vi på Salmi och Partners bistår dig gärna med juridisk representation vid en vårdnadstvist. Vi specialiserar oss på familjerätt och besitter stor erfarenhet och kunskap kring vårdnadsmål. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation! Vi har för närvarande kontor i Stockholm, Göteborg och Ulricehamn.

 

Vilka regler gäller vid gemensam vårdnad?

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att vara ansvarig för att barnet får en trygg uppväxt och en god omsorg och uppfostran. Som vårdnadshavare har man rätten och skyldigheten att ta viktiga beslut gällande barnet. Till exempel har man rätt att bestämma var barnet ska bo, vilken skola barnet ska gå på, om barnet ska ha ett eget bankkonto och om barnet ska tillhöra någon kyrka och i så fall vilken.

När vårdnaden är gemensam har båda barnets föräldrar tillsammans ansvaret för att besluta i dessa frågor. Gemensam vårdnad kallas också ibland för delad vårdnad, vilket i juridisk mening inte är samma sak men är lättförståeligt, eftersom föräldrarna ju ”delar” på vårdnaden vid gemensam vårdnad.

 

Viktigt med ett gott samarbete för barnets bästa

Gemensam vårdnad innebär att en av föräldrarna inte själv kan ta viktiga beslut kring barnet, utan föräldrarna måste vara överens. Det är en viktig regel att följa, att på egen hand ta viktiga beslut rörande barnet ser inte bra ut om man senare skulle hamna i en tvist kring vårdnaden. Båda föräldrarna har ett ansvar att se till att samarbetet kring vårdnaden fungerar bra. Detta innebär ibland att föräldrarna tvingas bortse från den egna osämjan dem emellan och för barnets skull komma överens, något som ibland kan vara svårt, men också mycket viktigt.

Vid gemensam vårdnad har ändå en av föräldrarna barnen stadigt boende hos sig, den så kallade boendeföräldern. Oavsett hur mycket barnet även bor hos den andra föräldern ska barnet ha en hemadress, där det är folkbokfört. Föräldrarna ska komma överens om umgänget och hur det delas upp. Det är vanligt med någon form av växelvis boende, till exempel att barnet flytta mellan föräldrarna varannan vecka. Båda föräldrarna har ansvar för att umgänget upprätthålls och ingen har rätt att på eget initiativ hindra umgänget mellan barnet och den andra föräldern. Detta kallas umgängessabotage och kan leda till att man blir av med vårdnaden.

Vill du veta mer om reglerna kring gemensam vårdnad eller har en specifik fråga är du välkommen att höra av dig till oss!

 

Gemensam vårdnad – Ekonomi

När föräldrar separerat har de fortfarande ett gemensamt försörjningsansvar för barnet fram till barnets artonårsdag. Detta gäller oavsett om de har gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad. Men har föräldrarna gemensam vårdnad ska de också samarbeta kring viktiga beslut rörande barnet, bland annat barnets fritidsaktiviteter och vilka försäkringar barnet ska ha. Föräldrar som har gemensam vårdnad har därför vanligtvis var och en en bättre inblick i kostnaderna för barnet och kan tillsammans planera bättre kring ekonomin.

Det är vanligt vid gemensam vårdnad att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna. I så fall står vanligtvis föräldrarna för barnets kostnader när de har barnet boende hos sig. Men vissa kostnader, som fritidsaktiviteter och försäkringar, betalas års- eller terminsvis och här gäller det att dela upp kostnaderna mellan sig på ett rättvist sätt. Ett bra sätt att göra detta kan vara att ha ett gemensamt bankkonto där föräldrarna sätter in en summa varje månad, pengar som sedan används vid större gemensamma utgifter för barnet. På så sätt garanterar man att kostnaden blir lika stor för båda föräldrarna.

 

Underhållsstöd

Bor barnen stadigt hos en av föräldrarna ska den andra föräldern betala ett månatligt underhållsstöd till den andra föräldern, boendeföräldern. Underhållsbidragets storlek är beroende av föräldrarnas ekonomi, både den underhållsskyldiges och boendeförälderns. Som boendeförälder kan man inte kräva att underhållsbidraget ska hjälpa till att täcka mer än grundförsörjningen för barnet; mat, kläder, hygien och eventuellt försäkringar. Har den andra föräldern en god ekonomi anses det dock skäligt att denne kan bidra med en större summa för att barnet ska kunna ha till exempel en önskad fritidsaktivitet.

Föräldrarna kan komma överens om underhållsbidraget själva. På Försäkringskassans hemsida kan man få hjälp med att räkna ut ett lämpligt belopp. Kommer man inte överens om beloppet kan man med fördel vända sig till en advokat för att få förslag på ett lämpligt belopp och hjälp att skriva ett underhållsavtal.

 

Gemensamt beslut för barnets bästa

De svenska lagarna kring vårdnad och umgänge grundar sig på FN:s barnkonvention. I Föräldrabalkens sjätte kapitel står det uttryckligen att barnets bästa är det som skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa är en av grundpelarna i barnkonventionen och innebär att inga andra intressen får gå före barnets.

I Sverige anses gemensam vårdnad vara det bästa för barnet. Detta för att båda föräldrarna då har en naturlig delaktighet i sina barns liv och ett gemensamt ansvar för dess trygghet och uppfostran. Denna princip är stark och märks också tydligt i domar i vårdnadstvister, där tingsrätten oftast dömer till gemensam vårdnad för föräldrarna. Personliga preferenser och önskemål hos föräldrarna räcker inte som skäl till att få ensam vårdnad om båda föräldrarna inte uttryckligen vill det, utan för att få ensam vårdnad krävs synnerliga skäl, såsom att den ena föräldern är oförmögen att ta ansvar för vårdnaden på grund av missbruk eller psykisk sjukdom.

Båda föräldrarna har ett ansvar för att se till att samarbetet kring vårdnaden fungerar. Personlig osämja måste stå tillbaka för att främja barnets bästa. Kan man inte skjuta gamla oförrätter åt sidan och försvårar samarbetet kring vårdnaden kan det bli ett skäl till att den andra föräldern får ensam vårdnad vid en eventuell vårdnadstvist.

 

Samarbete för att undvika vårdnadstvist

Ingen förälder vill hamna i en tvist om vårdnaden, det är en uppslitande process och risken finns att inte bara man själv utan också barnet blir lidande. Föräldrar som har svårt att samarbeta kring vårdnaden bör därför vända sig till familjerätten i kommunen, där de kan få hjälp med samarbetsmöten, möten vars syfte är att hjälpa föräldrarna hitta strategier för samarbetet.

Som mångårig advokatbyrå med specialinriktning på familjerätt kan vi hjälpa er som föräldrar att komma överens om vårdnaden. Vi har deltagit i många vårdnadsmål och vet hur viktigt det är att lösa samarbetet innan en vårdnadstvist bryter ut. Det är det bästa för er som föräldrar och framför allt det bästa för barnet.

 

Varannan vecka – bra lösning vid gemensam vårdnad

När man separerar är det många saker att tänka på – framför allt om man har barn. Tyvärr är det lätt att barnen hamnar i kläm vid en separation, föräldrarna kanske är osams och det blir en maktkamp om barnen i stället för att försöka göra processen så skonsam som möjligt för dem.

De flesta föräldrar väljer ändå att fortsätta ha gemensam vårdnad om barnen efter en separation. Man är överens om att man båda är viktiga i barnets liv och att det främjar barnet att båda är med och tar viktiga beslut kring barnet. De flesta föräldrar klarar också att sätta meningsskiljaktigheter i övrigt åt sidan och ha ett samarbete kring vårdnaden.

 

Fast hemadress

Förutom vårdnaden måste man också bestämma var barnen ska ha sin fasta hemadress, och hur ofta och hur länge barnet ska bo hos respektive föräldrar. Ofta bor en av föräldrarna kvar i bostaden där barnen är uppväxta, så det naturliga är då att den bostaden fortsätter vara barnens fasta punkt.

En vanlig lösning för att dela upp boendet om barnen inte är alltför små är att ha barnen hos sig en vecka i taget. Hänsyn måste dock alltid tas till barnens vilja, är barnen stora nog att uttrycka ska man inte bestämma något om boendet över deras huvuden, även om varannan veckas boende känns som det mest rättvisa för föräldrarna. Som vanligt måste barnets bästa gå före föräldrarnas egna intressen.

 

Varannan vecka eller varannan helg

Varannan vecka är dock en lösning som fungerar bra för de flesta barn. Är barnen väldigt små kan det dock vara lämpligt att bo en större del av tiden i uppväxtmiljön med en av föräldrarna. Det kan kännas skrämmande och otryggt att stanna mer än några nätter i en obekant miljö, även om det är med en förälder. Här kan ett par nätter varannan helg vara en bättre lösning, tills barnet vant sig vid den nya miljön.

En annan fördel med varannan veckas boende är att man inte behöver komma överens om underhållsbidrag, eftersom föräldrarna betalar för barnet de veckor man har barnet hos sig. Större utgifter som kommer dåd och då kan man dela på allt eftersom de dyker upp.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80