Ensam Vårdnad

Den förälder som anser att samarbetet kring vårdnaden om ett barn inte fungerar, trots upprepade försök, kan ansöka om ensam vårdnad. När man ansöker om ensam vårdnad bör man kunna påvisa att ensam vårdnad är det bästa för barnet.

Kontakta oss på Salmi & Partners om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning. Du når oss på telefon: 08-673 51 80 (Stockholm) eller 031-300 05 50 (Göteborg).

Så går du tillväga för att ansöka om ensam vårdnad – vi hjälper dig

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

 • Stämningsansökan (Klicka på rubriken för att läsa mer om respektive ämne)
  En stämningsansökan är det första steget i en vårdnadstvist. Stämningsansökan är en begäran om att tingsrätten ska fatta beslut om tvistemålet, i detta fall vårdnaden om barnet.
 • Umgängesrätt vid ensam vårdnad
  Umgängesrätten, barnets rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar, gäller både vid gemensam och vid ensam vårdnad. Båda föräldrarna har ansvar för att komma överens om vårdnaden. Ett bra sätt är att skriva ett umgängesavtal.
 • Barnets rättigheter vid ensam vårdnad
  Som vårdnadshavare ska du förutom att ansvara för att barnet får en trygg uppväxt och god omvårdnad, även tillgodose ditt barnets rättigheter, såsom umgänge med den andra föräldern. Ju äldre barnet blir, desto större hänsyn måste du ta till barnets egen vilja.
 • Betala underhåll vid ensam vårdnad
  Den förälder som inte har barnen varaktigt boende hos sig är skyldig att betala ett månatligt underhållsbidrag till den förälder som har barnet boende hos sig. Föräldrarna kan själva komma överens om underhållsbidraget, som ska hjälpa till att täcka barnets grundläggande försörjning.
 • Ensam vårdnad som pappa
  Att som pappa få ensam vårdnad om sitt barn kan vara svårt. När ord står mot ord gäller det att i rätten kunna bevisa att man är en ansvarsfull vårdnadshavare som har sitt barns bästa för ögonen och dessutom respekterar barnets rätt till umgänge med den andra föräldern.

Stämningsansökan

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

 

Umgängesrätt vid ensam vårdnad

Oavsett om vårdnaden om ett barn är gemensam eller om en av föräldrarna har ensam vårdnad, har barnet ändå rätt att regelbundet träffa den andra föräldern. Denna rätt kallas umgängesrätten. Det är värt att poängtera att det handlar om barnets rätt till umgänge och inte föräldrarnas. Umgänge ska inte ske mot barnets vilja.

Föräldrarna bör försöka komma överens om umgänget så detaljerat som möjligt. Det bästa är att skriva ett umgängesavtal där man tydligt beskriver hur man lagt upp umgänget. Ett umgängesavtal som godkänts av socialnämnden och befunnits vara till barnets bästa, har samma rättsverkan som en dom i tingsrätten.

 

Växelvis boende

I de flesta fall kommer föräldrarna överens om någon typ av växelvis boende. Varannan veckas boende är vanligt, men förutsätter oftast att båda föräldrarna bor nära skola, fritidsaktiviteter och barnens kompisar. Bor den andra föräldern långt bort kan umgänget i stället ske exempelvis varannan helg. Är det mycket lång resväg till den andra föräldern får barnet i stället hälsa på på lov och långhelger. Enligt Föräldrabalken kan då umgänge via telefon eller andra kontaktkanaler som Skype räknas som ersättning för att träffas. Den förälder som barnet bor hos är skyldig att bidra till barnets resekostnader när barnet hälsar på hos den andra föräldern.

 

Begränsat umgänge

Om man misstänker att barnet far illa hos den andra föräldern kan man begära att tingsrätten tar beslut om umgänget. Man lämnar då in en stämningsansökan till Tingsrätten där man anför sin skäl till varför man vill att umgänget med den andra föräldern ska upphöra.

Har den andra föräldern visat sig vara oförmögen att ansvara för barnet vid umgänget kan Tingsrätten besluta att umgänget med barnet ska upphöra för en viss tid. Den andra föräldern får då chansen att ta itu med sina problem och via övervakat umgänge så småningom visa att hen är förmögen att ta hand om barnet.

Som advokatfirma med stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt kan vi hjälpa dig förälder som har frågor om umgänge, vill ha hjälp med att skriva ett umgängesavtal eller vill väcka talan i tingsrätten angående umgänget. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen på din situation. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Ulricehamn.

 

Barnets rättigheter vid ensam vårdnad

När man har ensam vårdnad om ett barn innebär det att man är ansvarig för att barnet får trygghet och en god omvårdnad. Man har även rätten och skyldigheten att ta viktiga beslut rörande barnet, till exempel om bostadsort, skolgång, pass osv.

Samtidigt har man också en skyldighet att värna om barnets rättigheter. En av dessa rättigheter är till exempel att regelbundet umgås med den andra föräldern. Vårdnadshavaren ska komma överens med den andra föräldern om umgänget och helst skriva ett umgängesavtal.

Ju äldre barnet blir, desto större hänsyn måste man som vårdnadshavare ta till barnets egen vilja. Om barnet uttrycker önska om att bo mer hos den andra föräldern måste det respekteras, även om det tar emot. Åt andra hållet måste man också stödja barnet om det inte vill träffa den andra föräldern och få till stånd en ändring av umgänget.

 

Vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för att tillgodose barnets rättigheter

Det är ett barns absoluta rättighet att bli behandlad med respekt för sin vilja och sin person. Ingen kan tvinga ett barn till umgänge med en förälder om barnet inte vill. Detta gäller oavsett vad man tidigare kommit överens om, till exempel i ett umgängesavtal.

Som ensam vårdnadshavare har man det yttersta ansvaret för sina barn och i det ingår att respektera barnets rättigheter och vilja. Den som medvetet hindrar umgänget med den andra föräldern gör sig skyldig till umgängessabotage, något som kan leda till att man blir av med vårdnaden om barnet.

Om du är ensam vårdnadshavare och har frågor om hur du som vårdnadshavare bäst tillgodoser ditt barns rättigheter i frågor som umgänge och boende, är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

 

Betala underhåll vid ensam vårdnad

Den förälder som inte har barnet varaktigt boende hos sig är skyldig att betala underhållsstöd för barnet till boendeföräldern. Detta gäller oavsett om vårdnaden om barnet är ensam eller gemensam. Föräldrar är försörjningsskyldiga för sitt barn till dess artonårsdag, går barnet fortfarande i skolan när det fyller arton upphör försörjningsplikten när barnet gått ut skolan, dock som längst till dess 21-årsdag.

Även om man som underhållsskyldig förälder har barnet boende hos sig då och då är man skyldig att betala underhållsbidrag, dock kan avdrag göras för de dagar då man haft barnet boende hos sig. Detta gäller dock bara om man haft barnet boende hos sig minst sex hela dygn under den månad som avses.

Föräldrarna kan själva komma överens om en lämplig summa för underhållsbidraget. Hänsyn ska tas till båda föräldrarnas ekonomiska situation. Underhållsbidraget är främst tänkt att hjälpa till att täcka barnets grundläggande försörjning, som mat, kläder och hygien. Om den underhållsskyldiges ekonomiska situation tillåter kan bidraget utökas till att även täcka fritidsaktiviteter och annat som inte anses ingå i den grundläggande försörjningen.

 

Få hjälp att beräkna underhållsbidraget

Vill man ha hjälp med att komma fram till en bra summa för underhållet kan man använda sig av Försäkringskassans beräkningsverktyg, som finns på deras hemsida. Hos Försäkringskassan kan man även hämta en blankett avseende avtal om underhåll.

Ett underhållsbidrag behöver omförhandlas i takt med att barnet blir äldre och dess behov av omsorg förändras. Därför är det viktigt att ha en fortlöpande diskussion kring underhållet och inte låsa sig vid gamla avtal. Det bästa är att skriva tidsbegränsade avtal med datum för omförhandling.

Ni som vill skriva ett avtal om underhåll är också varmt välkomna att vända er till oss för att få professionell hjälp att komma överens om underhållsbidraget och skriva ett avtal för lämplig tidsperiod.

 

Ensam vårdnad som pappa

I de allra flesta fall där en förälder tilldelas ensam vårdnad är det mamman som får vårdnaden. Detta är i många fall helt korrekt dömt, men beror tyvärr också i vissa fall på gamla könsroller och en inbyggd idé om att barnen alltid har det bäst hos sin mamma. Att som pappa tilldelas ensam vårdnad är svårt, vissa pappor som varit inblandade i vårdnadstvister skulle kanske säga omöjligt. Men omöjligt är det inte.

Tingsrätten har alltid som utgångspunkt att döma till fortsatt gemensam vårdnad i en vårdnadstvist. Detta anses vara bäst för barnet, i och med att barnets båda förälder är delaktiga i barnets liv och beslut som rör barnet.

 

Viktigt med god förmåga att samarbeta

Mer och mer vikt har dock i vårdnadstvister lagts vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Och i fall där föräldrarna bedöms ha svårigheter att samarbeta står ofta ord mot ord. Här kommer de gamla föreställningarna om att mamman är bäst för barnet in, och i många fall går tingsrätten på mammans linje. Att de socialsekreterare som utför vårdnadsutredningar dessutom ofta tar mammans parti spelar naturligtvis in.

Som pappa behöver man vara ordentligt förberedd vid en vårdnadstvist och ha bevis för att man aktivt försökt samarbeta kring vårdnaden om barnet samt visa en vilja att vara en del av sina barns liv. Har samarbetssvårigheter kring vårdnaden förekommit måste man kunna bevisa att det är på grund av mamman svårigheterna uppstått. De flesta fall där pappan får ensam vårdnad beror just på att mamman medvetet saboterat samarbetet kring vårdnaden eller inte respekterat umgängesrätten, så kallat umgängessabotage. Domstolen ser allvarligt på umgängessabotage och vårdnaden kommer att tillfalla den förälder som visar mest vilja att respektera umgängesrätten.

Är du som pappa inbegripen i en konflikt kring vårdnaden av ditt barn och vill ha en juridisk företrädare när ord står mot ord i en vårdnadstvist, ska du vända dig till oss. Vi har stor erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig som pappa att få ha kvar vårdnaden om ditt barn.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80