Arvskifte | Arvstvist

Juridisk hjälp vid arvskifte eller arvstvist

Ett arvskifte är uppdelningen av en avliden persons tillgångar, det så kallade dödsboet. Alla arvingar är delägare i dödsboet, som upphör när arvskiftet är utfört. Arvskiftet sker privat mellan delägarna i dödsboet och behöver inte registreras hos någon myndighet.

Har den avlidne skrivit ett testamente där det tydligt anges vilka egendomar som ska tillfalla vem, behöver inget arvsskifte göras. Vanligast är dock att de efterkommande själva får dela upp egendomen mellan sig, något som ibland tyvärr kan skapa konflikter bland arvingarna. Det kan vara så att man muntligen blivit lovad någonting eller att man anser sig ha stått den avlidne närmare än de andra arvingarna.

Ett bra sätt att dela upp tillgångarna kan vara att dela upp egendomen i ett antal lika stora högar och sedan dra lott. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att bestämma en turordning genom lottdragning och sedan välja i tur och ordning. Större tillgångar som fastigheter kan ägas och nyttjas gemensamt eller säljas varpå man delar på vinsten. Alternativt kan någon köpa ut de andra till ett pris alla finner skäligt.

Få hjälp av en skiftesman

Har man svårt att komma överens om arvskiftet kan man vända sig till tingsrätten och få en skiftesman utsedd. Man kan också själva föreslå en skiftesman, till exempel en advokat, som tingsrätten kan godkänna. En skiftesman är en person med goda kunskaper inom arvsrätt som har till uppgift att i första hand få till stånd en överenskommelse mellan delägarna i dödsboet. Kommer arvingarna inte överens kan skiftesmannen besluta om ett tvångsskifte, där han beslutar hur dödsboet ska delas upp.

Om någon av arvingarna ändå inte är nöjd med arvskiftet kan denne väcka talan i tingsrätten. Frågan blir då ett tvistemål i domstol, en så kallad arvstvist. I en arvstvist avgör tingsrätten hur dödsboet skall fördelas och parterna måste då acceptera beslutet.

En arvstvist är alltid uppslitande, förutom sorgen efter den avlidne hamnar man i en konflikt med syskon eller andra närstående och riskerar att skada dessa relationer för livet. Det är därför viktigt att så långt det är möjligt försöka komma överens sinsemellan och kanske värdera relationerna mer än det man anser sig ha rätt till av arvet.

Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning!

Fri inledande konsultation eller ring 08-673 51 80